Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế: Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ thực hiện theo năm

/ / Tin tức

Việc thực hiện khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo năm. Trường hợp tổ chức khai thuế lần đầu, phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh thuế phải nộp. Thời gian nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch.

Theo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng, người nộp thuế khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo năm.

Đối với tổ chức khai lần đầu, phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh. Hàng năm tổ chức nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch.

Với trường tổ chức khai bổ sung, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với: Trường hợp thay đổi về người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; có phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp; phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai lần đầu, theo hướng dẫn, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Hàng năm hộ gia đình, cá nhân không phải kê khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Trường hợp cá nhân kê khai bổ sung, người nộp thuế phải khai bổ sung chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với: Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế); phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, tổ chức nộp hồ sơ khai thuế sử dụng phi nông nghiệp đến cơ quan thuế nơi có đất chịu thuế, hoặc đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất theo cơ chế một cửa liên thông. Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế sử dụng phi nông nghiệp đến chi cục thuế nơi có đất chịu thuế hoặc đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất theo cơ chế một cửa liên thông.

Hồ sơ khai thuế lần đầu bao gồm: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân đối với từng thửa đất chịu thuế; bản sao các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

Hồ sơ khai bổ sung gồm: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho cá nhân, hộ gia đình hoặc cho tổ chức đối từng thửa đất chịu thuế; bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *